Provozní řád

Kompletní provozní řád najdete ke stažení zde: Provozní řád...

Provozní řád testování MTB kol zn. ROCK MACHINE 

Užívání jízdního kola:

 1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
  • platný občanský průkaz
  • platný cestovní pas
 2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
 3. Jízdní kolo je nájemci pronajato výhradně za účelem testování vlastností daného typu kola.
 4. Před předáním a převzetím je nutné jízdní kolo důkladně prohlédnout, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Pokud nájemce zjistí nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při zpětném předání kola.
 6. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele.
 7. Nájemce má zakázáno předat a zapůjčit kolo jiné osobě, která není uvedená ve smlouvě.

Poplatky:

 1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatí nájemce poplatek za pronájem jízdního kola dle platného ceníku (8 h., celeodpružené - 890,- Kč, e-bike - 1.490,- Kč, hardtaily - 690,- Kč, dětská - 490,- Kč) a vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč (resp. 3.000,- Kč e-bike), která mu bude po převzetí nepoškozeného kola zpět vrácena.
 2. Pokud nájemce překročí dobu, za kterou zaplatil poplatek, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se poplatek nevrací!

Odpovědnost:

 1. Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
 2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o pronájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

Výpůjční a provozní doba:

 1. Jízdní kolo je možné k testování pronajmout na 8 hodin (9 až 17 h.). Vzhledem k omezenému množství testovaných typů kol si může nájemce pronajmout jeden typ kola maximálně na 1 den, resp. 8 hodin.
 2. Předání kola nájemci probíhá v budově Bikecentra Libverda od 9 h., převzetí kola zpět poté v 17 h.
 3. Provozní doba Bikecentra Libverda je každý den od 9.00 do 18 h. ( Červenec/Srpen)            Nebo                              sobota/neděle od 9.00 do 18 h. (Květen/Duben/Září/Říjen)

Hrazení škod:

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit pronajímateli a v případě škody způsobené třetí osobou současně Policii ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem (mimo škody hrazené pojišťovnou) jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti, nezbavuje se nájemce povinnosti úhrady vzniklé škody.

V Lázních Libverda dne 2. května 2022